افزایش اعتبار 500 بید

افزایش اعتبار 500 بید

بید برای ارائه پیشنهاد در مزایده استفاده میشوند.

تعداد 500 بید دراعتبار حساب کاربری برنده مزایده واریز میگردد