افزایش اعتبار 200 بید

افزایش اعتبار 200 بید

بید برای ارائه پیشنهاد در مزایده استفاده میشوند.

تعداد 200 بید دراعتبار حساب کاربری برنده مزایده واریز میگردد