در ازای جذب کاربر جدید هدیه دریافت نمایید.

۹۷/۰۶/۱۲

گـروه تـبـلـیـغــات سـایــت بـیــد کـــده درنـظــر دارنــد بـرای حـمــایـــت شـمــا کـاربـــران گـرامی

جــهــت تـبــلـیـــغ ســایـــت بـــه دوســتــــان و آشـنــایـــان بــرای جـــذب کــاربـــر جــدیــد

تـعـــداد  15  بــیــــد  و   50   کــلــیــــد هـــدیـــــه بـــدهـــــد.

تــوجــه داشـتــه بـاشـیــد هـــر کــاربــر کــد مـخـصـوص هــدیــه خــود را دارد

شما با معرفی سایت به دوستان تان میتوانید بعد از ثبت نام آنها هدیه دریافت نمایید.

آنها میتوانند در زمان ثبت نام در قسمت نحوه آشنایی با سایت - و انتخاب گزینه دوستان و آشنایان کد شما را وارد نمایند.

با به عضویت در آمدن کاربر جدید شما هدیه خود را دریافت مینمایید و تعداد 15 بید و 50 کلید در اعتبار کاربری شما لحاظ میگردد.

کدمخصوص هرکاربر درقسمت حساب کاربری اش قابل روئیت میباشد.ازآنهابخواهید درزمان ثبت نام کد شما را وارد نمایند

این کد فقط جهت قدردانی سایت از کاربران فعال خود میباشد و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

 بـا عـضـویــت کــاربــر جــدیـــد و بـــا ارائــــه کــد مــیـتـوانـیـد هــدیـــه ســایــت بــیــد کــده رادریــافـت نـمـایــیـد.

    گروه فنی و پشتیبانی سایت مزایده آنلاین بیدکده از همراهی و همکاری شما کاربران محترم کمال تشکر را دارند.