تعداد مزایده های برگذار شده به 3000 مزایده رسید.

۹۸/۰۳/۰۶

  بـه اطـلاع كــاربـران مـحـتــرم مـيـرسـانـيـم

با همراهی و همکاری شما کاربران محترم در مدت 15 ماه

که از شــــروع بـــه کـــار ســایـت بــیــــد کــــده مـیــگــذرد.

امروزمورخه 98/03/05 تعداد مزایده هایی که برگذارکردیم

از مـــــرز 3000  مـــــزایـــــــــده گــــــذشـــت

خـوشحا لـیم که دراین سه هزارمزایده ای که برگذارشده است

تـــــو ا نــــســـــتـــــــــــه ا یـــــــم

رضـایـت کـاربــران شـرکــت کـنـنـــده را بــدســت آورده ایم .

امــیـــد واریــم  بــا  هــمـــراهــی  شـــمــــــــا  عــزیـــــزان 

ایـــن تــــعــــــداد بــــــــه 10 هـــــــــزار مــزایـــده بــرســـد

 

از تـــــمـــامــــی کـــاربــــران مـــحـــتـــرم و گـــرامــی

کــه  درکــنـارمـان بــودنـد وبــاعـث دلـگـرمـی ما هستند

ســـــپـــــا  ســـــــگــــــذ ا ر یــــــــــم

بـا احــتـرام  مـهـدي خـلـيـلـي مـد يـر يـت سـا يـت بــيـد كــد ه